Tuetut ohjelmat


Self-help - itsenäisesti suoritettavat ohjelmat

Voit seurata ohjelmia itsenäisesti seuraavien asioiden käsittelyyn

 • Stressi
 • Mieliala
 • Ahdistus
 • Wellbeing path (EN)
 • Kohtaa korona (FI/EN)


itsenäisesti

Ohjatusti henkilökohtaisella tuella

Lxix98DA.jpg                                     

Yksilöohjauksessa hyvinvointivalmentajien ohjaamina voit keskustella mistä vain  hyvinvointiisi liittyvistä huolista, kuten opiskelustressistä, jaksamisesta, alentuneesta  mielialasta tai ahdistuksesta. Tuki kestää 8 viikkoa ja pitää sisällään

 • kolme tapaamista hyvinvointivalmentajan kanssa;
 • kolme kirjallista palautetta;
 • yksilöllistä arviointia mielen hyvinvoinnista;
 • loppuraportin edistymisestä ja jatkosuosituksia.

Ohjatusti ryhmäohjauksella

Hyvinvointivalmentajien ohjaamissa työpajoissa keskustellaan ryhmässä ja jaetaan  kokemuksia muiden kanssa. Työpajat sisältävät myös opetuksellisia osioita ja kokemuksellisia harjoituksia. Tuki kestää 5–6 viikkoa ja sisältää

 • viisi tapaamista 1-2 ohjaajan vetämässä ryhmässä sekä
 • itsenäistä työskentelyä Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä.

ryhmäohjaus

Henkilökohtainen ohjaus  (syksyllä 2023)


ux5_MCVw.jpg

Ilmainen, matalan kynnyksen tuki. Opiskelijan mielenhyvinvointia, opiskelukykyä ja elämänhallintakykyä edistävä tuki.

Haluatko keskustella tilanteestasi jonkun kanssa? Sinulla on mahdollisuus saada ilmaista henkilökohtaista tukea, joka sisältää kolme yksilöllistä tapaamista hyvinvointivalmentajan kanssa. 

Tämä vaihtoehto sopii sinulle, kun haluat parantaa hyvinvointiasi, muttet tiedä mistä aloittaa. Henkilökohtainen kontakti antaa mahdollisuuden keskustella ohjelman teemojen ohella myös mistä tahansa aiheesta, jonka koet tällä hetkellä tärkeäksi tai haasteelliseksi. Henkilökohtainen ohjaus voi auttaa esim. selkiyttämään asioita, jotka voivat esimerkiksi olla esteenä hyvinvoinnillesi yleisesti, haitata opintojesi sujumista tai aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa. Henkilökohtainen ohjaus voi myös auttaa pitämään kiinni päätöksestäsi tehdä jotakin oman hyvinvointisi eteen. Yksilöohjauksessa hyvinvointivalmentajien ohjaamina voit keskustella mistä vain hyvinvointiisi liittyvistä huolista, kuten opiskelustressistä, jaksamisesta, alentuneesta mielialasta tai ahdistuksesta. 

Tuki kestää 8 viikkoa ja pitää sisällään:

 • kolme tapaamista hyvinvointivalmentajan kanssa; tapaamiset voidaan toteuttaa opiskelijan toiveen mukaan etäyhteydellä tai kasvokkain (Student Life -opiskeluhyvinvointitiloissa, jotka sijaitsevat Lähde-kirjaston toisessa kerroksessa, huoneessa B214)
 • itsenäistä työskentelyä Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä;
 • kolme kirjallista palautetta Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä;
 • yksilöllistä arviointia mielen hyvinvoinnista ja jaksamisesta (hyvinvointikyselyt alussa ja lopussa);
 • loppuraportin edistymisestä sekä jatkosuosituksia.

Tuki on maksutonta kaikille Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Hyvinvointivalmentajina toimivat koulutetut psykologian ja erityispedagogiikan maisterivaiheen opiskelijat. Hyvinvointivalmentajien koulutuksesta ja työnohjauksesta vastaa projektitutkija ja Student Lifen opiskeluhyvinvointiasiantuntija (tehostetun ohjauksen psykologi) Panajiota Räsänen. 

Huomioithan, että yksilöohjaus ei välttämättä sovellu tai tarjoa riittävää tukea sinulle, mikäli kärsit ajankohtaisesti vakavampiasteisesta mielenterveyden ongelmasta (esim. vaikea masennus tai ahdistus) tai akuutista kriisistä. Mielenterveyteen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä YTHS:n hoidontarpeen arvioon (YTHS). Kriisin kohdatessasi otathan yhteyttä Kriisikeskus Mobileen.

Milloin?

Henkilökohtaista ohjausta tarjotaan:

 • Syksyllä 2023. Syksyn 2023 aikana ohjelma alkaa viikolla 43 ja loppuu viikoilla 49-50. Täältä löydät henkilökohtaisen tuen kulku ja aikataulut
Ilmoittautuminen
 • Syksy 2023. lmoittautuminen yksilöohjaukseen alkaa 18.9.2023 ja päättyy 8.10.2023. Ilmoittaudu!


Työpajat

Lxix98DA.jpg

Ilmainen matalan kynnyksen tuki. Opiskelijan mielenhyvinvointia, opiskelukykyä ja elämänhallintakykyä edistävä tuki. Vertaistuki.

Tarjoamme Opiskelijan Kompassin verkko-ohjelman yhteydessä ryhmämuotoista tukea. Tuki kestää 5–6 viikkoa ja pitää sisällään:

 • 5 tapaamista kahden ohjaajan vetämässä ryhmässä ja
 • itsenäistä työskentelyä Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä.

Työpajoissa keskustellaan ja jaetaan kokemuksia esimerkiksi näistä teemoista osallistujien tarpeiden mukaan: 

 • Omat arvot ja tavoitteet 
 • Stressi ja palautuminen 
 • Ulkopuolisuuden tunne ja yksinäisyys 
 • Ajankäyttö  
 • Suorittaminen ja itsemyötätunto 
 • Hankaliin ajatuksiin ja tunteisiin suhtautuminen 
 • Itsestä huolehtiminen ja itseensä uskominen 

Tuki on maksutonta kaikille Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Hyvinvointivalmentajina toimivat koulutetut psykologian ja erityispedagogiikan maisterivaiheen opiskelijat. Hyvinvointivalmentajien koulutuksesta ja työnohjauksesta vastaa projektitutkija ja Student Lifen opiskeluhyvinvointiasiantuntija (tehostetun ohjauksen psykologi) Panajiota Räsänen.

Huomioithan, että ryhmäohjaus ei välttämättä sovellu tai tarjoa riittävää tukea sinulle, mikäli kärsit ajankohtaisesti vakava-asteisesta mielenterveyden ongelmasta (esim. vaikea masennus tai ahdistus) tai akuutista kriisistä. Mielenterveyteen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä YTHS:n hoidontarpeen arvioon (YTHS). Kriisin kohdatessasi otathan yhteyttä Kriisikeskus Mobileen.

Milloin?

Ryhmäohjausta on mahdollista saada kerran vuodessa. Seuraavat työpajat tarjotaan keväällä 2024. 

1. Työpajojen jakso  (viikot 10-15). Ilmoittautuminen työpajoihin: 17.1.- 19.2.2024 

2. Työpajojen jakso (viikot 12-17). Ilmoittautuminen työpajoihin: 20.2.- 11.3.2024

Työpajojen sisältö tarkentuu tammikuussa 2024.


Esimerkkejä aiemmista työpajoista

Kevään 2023 työpajat

 • Mielen hyvinvointi -työpaja
 • Mielen taidot -työpaja 
 • JYU OK? Workshop on mental wellbeing (workshop in English for International degree, exchange and Finnish students)
 • Wellbeing Workshop for international students (international degree and exchange students)

Mielen hyvinvointi -työpaja

Onko arkesi kiireistä ja stressaavaa? Haluaisitko oppia keinoja, jotka auttavat sinua kohtaamaan paremmin stressiä ja edistämään mielenhyvinvointiasi? Tule mukaan mielenhyvinvoinnin työpajaamme!

Opiskelijan Kompassi tarjoaa Mie­len hy­vin­voin­ti -työ­pa­jan kai­kil­le opis­ke­li­joil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta poh­ti­maan omia hen­ki­sen hy­vin­voin­nin voi­ma­va­ro­ja ja kuor­mi­tus­te­ki­jöi­tä. Tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden yleistä mielen hyvinvointia ja elämänlaatua. Työpajassa käymme läpi erilaisia keinoja, joilla voit kohdata paremmin opiskeluarkesi haasteita. Työpaja sisältää keskusteluja, yksilö- ja ryhmäharjoituksia, kotitehtäviä ja tietoiskuja. Työ­pa­jois­sa kes­kus­tel­laan ja jae­taan ko­ke­muk­sia esi­mer­kik­si näis­tä tee­mois­ta osal­lis­tu­jien tar­pei­den mu­kaan: stressi ja palautuminen, ajanhallinta, arvot ja tavoitteet, itsemyötätunto ja suorittaminen.

Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2023

Imoittaudu helposti  Webpropol- lomakkeella 

Lue lisää Mielen hyvinvointi-työpajasta

R6GJ4uDw.jpg

Mielen taidot -työpaja

Kamppailetko sosiaalisen jännittämiseen tai epävarmuuden kanssa? Haluatko pohtia näitä teemoja ja saada työkaluja ja tukea niihin turvallisessa ympäristössä? Tule mukaan Mielen taidot -työpajaan!


Opiskelijan Kompassi yhteistyössä Movin kanssa tarjoaa Mielen taidot -työpajan kai­kil­le yli­opis­to-opis­ke­li­joil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta kä­sit­te­le­mään omaan henkiseen hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä työs­ken­te­le­mään ajatusten ja tun­tei­den kans­sa. Työpaja sopii erityisesti opiskelijoille, jotka kamppailevat stressin, sosiaalisen jännittämisen tai epävarmuuden kanssa.

Työ­pa­jas­sa saa lois­ta­van ti­lai­suu­den tutus­tua usei­siin mielen tai­toi­hin, joi­ta voi ke­hit­tää it­ses­sään. Ne ovat hyö­dyl­li­siä esi­mer­kik­si hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa kas­vus­sa, so­si­aa­lis­ten suh­tei­den ra­ken­ta­mi­ses­sa sekä elä­män mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­mi­ses­sa. Li­säk­si työ­pa­jas­sa on mah­dol­lis­ta op­pia uusia toi­min­ta­mal­le­ja, joi­ta voi hyö­dyn­tää haas­ta­vis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Työ­pa­jan ryh­mä tar­jo­aa tur­val­li­sen ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­tiin liit­ty­väl­le poh­din­nal­le ja ver­tais­tuen saa­mi­sel­le.

Työpajaan sisältyy viisi ryhmätapaamista kuuden viikon aikana (välissä yksi taukoviikko).   

Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2023:

Imoittaudu helposti  Webpropol- lomakkeella 

Lue lisää Mielen taidot -työpajasta.

ok-kuva-38.jpg

JYU OK? Workshop on mental wellbeing

Are you experiencing stress, anxiety, lack of motivation? Having troubles concentrating and getting things done? Do you want to get practical tools to improve your mental wellbeing? Join the JYU OK? -workshop that includes the Student Compass online wellbeing-program!

The Student Compass (OK) offers a free wellbeing workshop to International Master’s degree, exchange and Finnish degree students. In the workshop, you will have a great opportunity to learn and prac­tice mental wellbeing skills that are im­por­tant in study­ing, work­ing, in­ter­per­son­al relationships and life in gen­er­al. 

The main aim of the workshop is to promote students’ mental wellbeing and quality of life by offering the opportunity to discuss issues such as value-guided life, time-management, developing workable routines, managing difficult thoughts and feelings, the importance of present-moment awareness, cultivating self-compassion, and themes of your choosing.

The workshop includes:

 • 5 group meetings lead by our wellbeing coaches
 • independent practice sessions in the online Student Compass wellbeing program  

This is a great way to improve your mental wellbeing, meet local and international people as well as practice your English skills in a safe environment! The coaching support is organized by JYU’s psychology department and is free of charge to all University of Jyväskylä students. 

Register online by 9.3.2023. Sign up easily by filling in the Webpropol form here.

Read more about JYU OK? workshop.

ok-kuva-02.jpg

Wellbeing workshop for International students

Are you interested in your own personal development and growth? Have you been feeling stressed lately? Feeling stuck or overwhelmed with studies?  

The Student Compass program is offering a wellbeing workshop for international students to address these matters - amongst many others.The Student Compass –workshop includes

 • 5 online group sessions lead by our wellbeing coaches (via Zoom)
 • 2 online individual sessions with a coach (via Zoom)
 • independent practice sessions in the online Student Compass wellbeing program

The workshop’s main aim is to promote the general well-being and quality of life of students by offering the opportunity to discuss with others issues such as:

 • How to adapt and cope with life and study-related stressors more effectively
 • Engage in life and studies in a more meaningful way
 • Mindfulness and how to integrate it into one’s daily life

Read more about our online wellbeing workshop.